Menu Zamknij

Regulamin

REGULAMIN
strony internetowej www.enekor.pl

§ 1 Definicje

1. Właściciel – ENEKOR Spółka Cywilna Kordian Łuczak, Marzena Błoch, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jana Uphagena 24, 80-237 Gdańsk, NIP:583-317-66-65
2. Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem www.enekor.pl
3. Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie Stroną;
4. Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę;

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsza strona internetowa prowadzona jest przez ENEKOR Spółka Cywilna Kordian Łuczak, Marzena Błoch, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jana Uphagena 24, NIP:583-317-66-65
2. Strona dostępna jest w domenie internetowej www.enekor.pl
3. Główne przeznaczenie niniejszej strony strony:
a) sprzedaż produktów oferowanych przez Właściciela
b) sprzedaż usług oferowanych przez Właściciela;
c) prezentacja oferty usługowej Właściciela;
d) umożliwienie pozostawienia przez Użytkowników danych kontaktowych;
4. Użytkownicy odwiedzający stronę obowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu jak powszechnie obowiązujących przepisów, a także korzystania ze Strony w sposób nie naruszający praw osób trzecich w tym Właściciela.
5. Wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik, informacje generowane przez Spółkę stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę handlową skierowaną do danej osoby.

§ 3 Odpowiedzialność za treść

1. Właściciel wraz z Administratorem dokładają wszelkich starań, by informacje umieszczone na Stronie były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco jednakże Właściciel nie udziela gwarancji za prawidłowość, aktualność i stałą dostępność Strony.
2. Właściciel jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone na Stronie przez Administratora.
3. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Właściciel przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej.
4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany treści Strony, jej uzupełniania, modyfikacji a nawet całkowitego usunięcia zamieszczonych informacji.
5. Na Stronie zamieszczone zostaną linki do adresów internetowych innych podmiotów. Właściciel oraz Administrator nie odpowiadają za treści zamieszczone pod tymi adresami.

§ 4 Ochrona praw autorskich

1. Zawartość Strony (treść, kształt, struktura) chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim, w szczególności poprzez postanowienia ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych na Stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych, itp.).
3. Żadna część Strony nie może być kopiowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące przechowywaniu danych, bez zgody Właściciela. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w regulaminie.
4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych na stronie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
5. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika sankcjonowane jest zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawą Kodeks cywilny.

§ 5 Ochrona prywatności

1. Administrator jest administratorem danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
2. Właściciel wraz z administratorem dokładają wszelkich starań zmierzających do przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe przetwarzane są przez Właściciela w celach związanych ze świadczeniem usług, archiwizacją, prowadzeniem statystyk, a także w celach marketingowych (Użytkownik będzie otrzymywał materiały marketingowe wyłącznie po udzieleniu wyraźnej zgody).
4. Właściciel oświadcza, że nie przetwarza danych osobowych dotyczących:pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
5. Użytkownik ma możliwość pozostawienia swoich danych osobowych, w celu otrzymania kontaktu zwrotnego ze strony Właściciela, związanego z usługami oferowanymi przez Właściciela.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu oraz dokonywania poprawek danych osobowych. Użytkownik ma prawo do wniesienia w przewidzianych prawem przypadkach, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby.
7. W prawem przewidzianych przypadkach, Właściciel może przekazać dane osobowe właściwym urzędom, w celach prowadzenia postępowania karnego, zwalczania przez policję zagrożeń, wypełniania przez państwowe urzędy ich zadań.
8. Właściciel wraz z administratorem stosują wszelkie przewidziane przez ustawę o ochronie danych osobowych rozwiązania techniczne oraz organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

§ 6 Polityka plików „cookies”

1. Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
3. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
4. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) – dodatkowe informacje dostępne są na odpowiednich stronach przeglądarek Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,Opera.
6. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie

§ 7 Wskazówki techniczne

1. Wykorzystywanie różnego rodzaju przeglądarek może doprowadzić do powstawania różnic w sposobie prezentowania treści zamieszczonych na Stronie.
2. Cyfrowe przetwarzanie danych wiąże się z prawdopodobieństwem powstawania błędów.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny na stronie www.enekor.pl
2. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Właściciel poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu na stronie www.enekor.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu Strony po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
3. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczących treści zamieszczonych na Stronie jak i samej Strony Użytkownicy proszeni są o kontakt pod adresem e-mail: biuro@enekor.pl