Menu Zamknij

OWU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW
ENEKOR S.C.

Data opublikowania: 01 października 2015 r.

§ 1 Definicje

1. Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają:
1. Spółka – ENEKOR S.C. Kordian Łuczak, Marzena Błoch z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana Uphagena 24, 80-237 Gdańsk, NIP:583 317 66 65,
2. Kupujący – krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna bądź prawna dokonująca zakupu towarów handlowych lub usług oferowanych przez Spółkę,
3. OWU – Ogólne Warunki Umów zawieranych między Spółką a Kupującym,
4. Produkt – produkt oferowany przez Spółkę,
5. Kontrahent – krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna współpracująca ze Spółką w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
6. Strony – łącznie Spółka oraz Kupujący,
7. Wizja lokalna – wizyta pracowników Spółki w miejscu wskazanym przez osobę zainteresowaną zawarciem umowy ze Spółką, której celem jest dokonanie odpowiednich pomiarów i obliczeń niezbędnych do wybrania odpowiedniego Produktu.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Niniejsze OWU stanowią integralną część każdej umowy zawieranej między Spółką a Kupującym.

2. OWU mają zastosowanie do każdej transakcji sprzedaży oraz każdej dostawy Produktu dokonywanych między Spółką a Kupującym.

3. Warunki odmienne od zawartych w OWU nie są wiążące dla Spółki. Warunki takie mogą wiązać Spółkę jedynie na wypadek wyrażenia przez uprawniony organ Spółki wyraźnej, pisemnej zgody.

4. Spółka i Kupujący oświadczają, że akceptują reguły „The International Commercial Terms (The Incoterms ) opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), które są powszechnie używane w międzynarodowych transakcjach handlowych i w procesach zamówień publicznych – „EXW – Ex Works”.

§ 3 Zawarcie umowy

1. Wszelkie reklamy, ogłoszenia, cennik, informacje generowane przez Spółkę stanowią zaproszenie do podjęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba że z ich treści wyraźnie wynika, iż stanowią ofertę handlową skierowaną do danej osoby.

2. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przez Spółkę zamówienia złożonego na przeznaczonych do tego i udostępnionych w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej www.enekor.pl formularzach, lub potwierdzenie przez Spółkę zamówienia złożonego w formie elektronicznej.

3. W zamówieniu powinny zostać określone wszelkie niestandardowe warunki montażu i pracy Produktu.

4. Przedstawiciele handlowi Spółki działają na podstawie i w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania przedstawicieli handlowych wykraczające poza zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

§ 4 Ceny

1. Ceny prezentowane w cennikach firmowych, ofertach, informacjach są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).

2. Cena nie zawiera kosztów przechowywania produktu w wypadku wydłużenia terminu odbioru produktu, dokonanego przez Kupującego. Ponadto, cena nie zawiera w sobie kosztów dostawy, rozładunku, wstawienia do pomieszczenia i instalacji produktu. Cena nie zawiera także transportu pionowego produktu w pomieszczeniu.

3. Cena po zawarciu umowy może ulec zmianie w przypadku zmiany półproduktów przedmiotu sprzedaży np. usług towarzyszących. W przypadku zmiany ceny Spółka poinformuje o tym Kupującego, w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 5 Płatności

1.Faktury wystawione przez Spółkę stają się wymagalne w terminie określonym w treści faktury.

2. Dniem zapłaty jest dzień dokonania zapłaty gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu środków pieniężnych na konto Spółki. Płatności uważa się za dokonane jedynie w sytuacji ich uiszczenia w całości.

3. Wszelkie wpłaty mające charakter zaliczek lub przedpłat uiszczonych na poczet przyszłych transakcji nie będą stanowić zadatku w myśl Kodeksu Cywilnego, chyba że Strony pisemnie postanowią inaczej.

4. W razie zaistnienia opóźnień w regulowaniu należności przez Kupującego względem Spółki, Spółka może uzależnić realizację dalszych postanowień umowy od dokonania zapłaty lub ustanowienia stosownego zabezpieczenia należności Spółki.

5. Zaistnienie opóźnień w uiszczaniu kwot należnych Spółce może stanowić podstawę do odstąpienia od zawartej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie wszelkie roszczenia Spółki względem Kupującego staną się wymagalne w dniu odstąpienia od umowy.

§ 6 Dostawa

1.Terminy dostaw określone przez Spółkę są terminami szacunkowymi i nie mają charakteru wiążącego. Spółka dokłada wszelkich starań, aby termin dostawy został dotrzymany, niemniej jednak jest on uzależniony od wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego oraz Kontrahentów Spółki.

2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminowi dostawy jeśli jego powodem było zaistnienie zdarzenia siły wyższej oraz inne okoliczności niezależne od Spółki.

3. W razie zaistnienia okoliczności czasowo uniemożliwiających lub istotnie utrudniających dostawę Spółka ma prawo wstrzymać lub ograniczyć dostawę do chwili ustania w/w okoliczności.

4. Wstrzymanie lub ograniczenie dostawy prowadzi do zawieszenia biegu terminu dostawy.

5. Produkty uznaje się za dostarczone terminowo jeżeli zostaną przekazane do pierwszego przewoźnika lub zostaną zgłoszone jako gotowe do wysyłki przed upływem terminu dostawy w siedzibie Spółki.

6. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z dniem dokonania zapłaty. Jeśli Kupujący nie określił miejsca dostawy, termin zostaje zachowany, jeśli w oznaczonym dniu Produkt został przygotowany do wydania. Koszt przechowania towaru od tej chwili ponosi Kupujący. Spółka niezwłocznie zawiadomi kupującego w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej o przygotowaniu Produktu do wydania.

7. W przypadku współpracy prowadzonej w oparciu o umowę w zakresie stałych dostaw, każda dostawa traktowana jest jako odrębna umowa sprzedaży, do której zastosowanie mają niniejsze OWU.

8. Jeżeli zwłoka Spółki w dostawie Produktu przekroczy okres 60 dni – Kupujący ma prawo odstąpić od umowy.

9. Jeżeli dostawa opóźnia się z winy Kupującego, Spółka ma prawo obciążyć Kupującego kosztami i ryzykiem z tytułu przechowywania Produktu. Spółka ma prawo wyznaczyć kolejny termin odbioru Produktu, po bezskutecznym upływie tego terminu, Spółka ma prawo sprzedaży Produktu. Sprzedaż Produktu w w/w okolicznościach nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty należności za Produkt oraz z tytułu składowania.

10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za ubytki Produktu powstałe po chwili przekazania go spedytorowi lub przewoźnikowi.

§ 7 Odpowiedzialność Stron

1.Jeżeli Strony zawarły umowę z przedmiocie dostawy Produktów nie spełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych i bezpieczeństwa, Spółka nie odpowiada za wynikłe z tego tytułu szkody.

2. Spółka ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość funkcjonowania Produktów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego tylko w wypadku, gdy wynika to z pisemnych uzgodnień między Stronami.

3. Spółka nie ponosi w/w odpowiedzialności, w sytuacji gdy Kupujący nie zastosował się do precyzyjnych wskazówek, zaleceń oraz instrukcji Spółki.

4. Za prawidłowość oraz kompletność danych dostarczonych Spółce przez Kupującego odpowiedzialność ponosi Kupujący.

§ 8 Gwarancja

1.Warunki gwarancji udzielonej przez Spółkę określone zostały w niniejszych OWU oraz karcie gwarancyjnej każdorazowo dołączonej do Produktu. Brak karty gwarancyjnej oznacza brak udzielenia gwarancji na dany Produkt.

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia wydania Produktu Kupującemu i kończy w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, jednak nie później niż z upływem 12 miesięcy od dnia wydania Produktu.

3. Podstawą do udzielenia gwarancji jest okazanie przez Kupującego karty gwarancyjnej.

4. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w sytuacji eksploatacji i konserwacji Produktu w sposób niezgodny z zaleceniami Spółki, zwłaszcza poprzez: uchybianie terminom obowiązkowych przeglądów, użytkowanie w niewłaściwych warunkach, obsługa przez osoby niewykwalifikowane.

5. Kupujący powinien sprawdzić Produkt pod kątem kompletności oraz poprawności funkcjonowania w chwili odbioru. Domniemywa się, iż towar wydany bez zastrzeżeń jest zgodny z umową.
Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń, stanowi domniemanie, że towar jest zgodny z umową.

6. Gwarancja udzielana przez Spółkę obowiązuje jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Produkt wywieziony poza granice RP nie jest objęty gwarancją.

7. Spółka przewiduje naprawy Produktów poza terytorium RP, na podstawie odrębnego porozumienia sporządzonego na piśmie oraz pod warunkiem uiszczenia wynagrodzenia z tytułu naprawy.

8. Gwarancja nie obejmuje spalenia się Produktu lub powstania pożaru z jakiejkolwiek innej przyczyny.

9. Spółka udziela odpłatnej gwarancji dodatkowej na Produkty użytkowane w sposób niestandardowy jedynie na podstawie odrębnego porozumienia.

10. Gwarancja nie obejmuje dodatkowych kosztów niezwiązanych w sposób bezpośredni z montażem lub naprawą Produktu, np. koszty wstrzymania produkcji lub koszty zatrzymania ruchu ulicznego.

11. W wypadku zgłoszenia przez Kupującego powstania usterki, która w istocie nie jest objęta gwarancją lub w rzeczywistości nie istnieje, ponosi on koszty dokonanych przez Spółkę czynności zmierzających do wywiązania się z umowy gwarancji oraz kosztów transportu Produktu do i z siedziby Spółki.

12. Rękojmia za wady Produktu zostaje na mocy niniejszych OWU wyłączona.

§ 9 Serwis

1.Do usługi serwisu zastosowanie mają odpowiednie zapisy OWU dotyczące sprzedaży.

2. Niezwłocznie po wykonaniu usługi serwisu, Spółka przesyła Kupującemu drogą elektroniczną lub za pomocą wiadomości SMS stosowne zawiadomienie.

3. Brak odbioru serwisowanego przedmiotu po upływie 30 dni od dnia przesłania zawiadomienia, o którym mowa w § 9 ust. 1 skutkuje nabyciem przez Spółkę prawa od odstąpienia od umowy lub dokonania sprzedaży serwisowanego przedmiotu lub uznania, iż Spółka wywiązała się z umowy efektem czego nastąpi obciążenie Kupującego ustaloną w zamówieniu kwotą należną za usługę serwisu.

4. W ramach wykonywania usługi serwisu Spółka zapewnia Kupującemu okres 14 (słownie: czternaście) dni nieodpłatnego przechowania serwisowanego przedmiotu, liczony od dnia przesłania zawiadomienia o wykonaniu usługi.

5. Koszt przechowania serwisowanego przedmiotu od 15 (słownie: piętnaście) do 30 (słownie: trzydzieści) dnia od dnia przesłania zawiadomienia, wynosi 100,00 (słownie:sto) złotych za każdy dzień przechowania.

§ 10 Odstąpienie od umowy

1.Poza przewidzianymi prawem przypadkami, Strony mogą odstąpić od umowy za zgodnym porozumieniem.

2. W sytuacji rezygnacji Kupującego z zakupu zamówionego towaru lub odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyny innej niż przewidzianej w § 6 ust. 8 OWU oraz odstąpienia od umowy przez Spółkę z winy Kupującego, Kupujący jest zobowiązany uiścić karę umowną w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości zamówienia brutto. Kupujący ma obowiązek uiścić karę po pierwszym wezwaniu dokonanym przez Spółkę.

§ 11 Postanowienia dodatkowe

1.Spółka zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 0.01% wartości Produktu określonej w umowie sprzedaży, za każdy dzień zwłoki w dostawie Produktu licząc od 14 dnia trwania zwłoki.

2. Kupujący zobowiązuje się do powstrzymania się od rozpowszechniania, ujawniania oraz wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki oraz takich, które nie mają statusu tajemnicy handlowej, lecz mimo tego mogłyby zaszkodzić interesom Spółki.

3. Kupujący nie ponosi kosztów przeprowadzonej Wizji lokalnej, w sytuacji, gdy umowa między Spółką a Kupującym dojdzie do skutku. W przeciwnym wypadku, koszt Wizji lokalnej obciąża podmiot, który zlecił jej przeprowadzenie.

§ 12 Postanowienia końcowe

1. Prawem właściwym dla rozpatrywania sporów dotyczących niniejszych OWU jest prawo polskie. Kwestie nieunormowane OWU podlegają regulacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Wszelkie spory wynikłe z treści niniejszych OWU rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Spółki.